Jak pozyskać koncesję OPC?

Koncesja OPC

Koncesja OPC wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki jest niezbędna przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju działalności polegającej na obrocie paliwami płynnymi, takimi jak: – benzyna silnikowa inne niż benzyna lotnicza
– paliwo lotnicze
– olej napędowymi
– olej opałowym
– gaz płynny (tylko w przypadku, jeśli roczna wartość obrotu na nim przekracza 10tys €
Jej posiadanie jest obowiązkowe, a wykonywanie działalności gospodarczej bez ważnej koncesji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (WAŻNE: fakt złożenia wniosku nie uprawnia do obrotu paliwami). Przyjrzyjmy się podstawowym zagadnieniom związanym z koncesją OPC.

Jak uzyskać koncesję OPC?

Przedsiębiorcy są zgodni co do faktu, że jej uzyskanie jest procesem trudnym i złożonym, oraz wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Podstawą uzyskania koncesji OPC jest prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, jednak z wyłączeniem obrotu gazem płynnym w przypadku, w którym roczna wartość obrotu nie przekracza 10tys €. Podobnie sprawa ma się przy obrocie benzyną lotniczą przy obrocie niższym niż 1 milion €.
Do otrzymania koncesji na obrót paliwami ciekłymi niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:
– Posiadanie siedziby lub zamieszkanie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
– Dysponowanie środkami, które gwarantują prawidłowe wykonywanie działalności, bądź też udokumentowanie możliwość ich pozyskania.
– Posiadanie niezbędnego zaplecza technicznego do prawidłowe wykonywanie działalności.
– Zatrudnienie osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych, jeżeli te są wymagane.
– Uzyskanie pozytywnej decyzji dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli tylko wnioskodawca został zobowiązany do uzyskania takiej decyzji.
Istnieją również okoliczności, które uniemożliwiają uzyskanie koncesji OPC, m.in.:
– Jeśli wnioskodawca znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji.
– Prawomocny wyrok sądu za przestępstwo mające związek z obrotem paliwami.
– Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej lub cofnięcie koncesji OPC w ciągu ostatnich 3 lat (oba przypadki obwarowane są dodatkowymi regulacjami).

Promesa koncesji OPC

Jeśli tylko planujemy obrót paliwami ciekłymi w naszej działalności, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji OPC, która jest swego rodzaju przyrzeczeniem jej udzielenia. Takie ustalenie może trwać nie krócej niż 6 miesięcy, a w okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji OPC, jeśli od momentu złożenia wniosku nie uległ zmianie stan faktyczny lub prawny działalności. Promesa nie daje co prawda możliwości obrotu paliwami ciekłymi, ale pozwala na łatwiejsze uzyskanie finansowania dla planowanych inwestycji, będąc też przy okazji potwierdzeniem zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do uzyskania samej koncesji OPC.

Co powinien zawierać wniosek o koncesję OPC?

W gotowym wniosku powinny znaleźć się niezbędne informacje, takie jak dane wnioskodawcy/ firmy, oraz siedziby prowadzonej działalności (oczywiście w całym formularzu nie może zabraknąć tak podstawowych rzeczy, jak numer identyfikacji podatkowej). Możliwe też jest ustanowienie pełnomocnictwa przez wnioskodawcę, co do czynności związanych z uzyskaniem koncesji OPC, w taki przypadku niezbędne są dane pełnomocnika (dzięki tej możliwości, można zlecić przeprowadzenie całego procesu np. komuś bardziej doświadczonemu od nas). Kolejny wymóg to dokładne określenie przedmiotu działalności, do której celów koncesja na obrót paliwami ciekłymi ma zostać wydana. Pewnym wyzwaniem może okazać się konieczność przedstawienia pełnych informacji o dotychczasowej działalności, łącznie ze sprawozdaniami finansowymi z ostatnich 3 lat, jeśli w tym okresie prowadziliśmy działalność gospodarczą. Koncesji OPC zgodnie z prawem, udziela się na czas określony- minimum to 10 lat, a najdłuższy okres 50 lat, dlatego we wniosku należy wskazać czas, na jaki ubiegamy się o koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Konieczne jest również wskazanie, jakimi środkami dysponujemy, tak aby udowodnić, że działalność objęta wnioskiem może być wykonywana prawidłowo. Całość zamyka jeszcze szereg pomniejszych załączników. Jeśli jednak, z jakichś powodów wniosek byłby niekompletny, możemy zostać wezwani do dostarczenia brakujących dokumentów w oznaczonym terminie.

Gotowa spółka z koncesją OPC

Alternatywą dla całego procesu, jest zakup już istniejącej spółki z przyznaną koncesją OPC. Jest to najprostszy i najszybszy sposób na rozpoczęcie działalności związaną z obrotem paliwami ciekłymi. W przypadku starań o koncesję OPC, bardzo trudno jest być w 100% pewnym, co do daty jej otrzymania (ilość istotnych dokumentów i czas ich rozpatrywania powoduje, że jest to nawet kilkumiesięczny przedział). Zakup spółki z koncesją OPC można sfinalizować już w 24 godziny. Dodatkowo, w takim przypadku, otrzymujemy gwarancje, iż oferowana spółka jest wolna od zadłużeń i wad prawnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem koncesji OPC lub gotową spółką z koncesją na obrót paliwami ciekłymi skontaktuj się z nami lub sprawdź ofertę.

W następnym tekście na naszym blogu przedstawimy Ci rolę prokurenta w spółce z o.o..