Koncesja OPC od 5999 zł

 

Rodzaj usługiKoszt
PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PRZED URE W PRZEDMIOCIE UZYSKANIA KONCESJI OPC od 5999 zł
(ustalana indywidualnie w zależności od zakresu koncesji OPC)

Koncesja Na Obrót Paliwami Ciekłymi – OPC

Koncesja OPC jest szczególnym rodzajem koncesji, którą musi posiadać przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegająca na obrocie paliwami płynnymi. Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW. Uzyskanie koncesji obwarowane jest koniecznością spełnienia szeregu przesłanek, które wymienia art. 33 ust. 1. Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie takiej koncesji musi w szczególności:

 1. mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. dysponować niezbędnymi środkami finansowymi, których wysokość zagwarantuje wykonywanie działalności w sposób prawidłowy bądź też potrafi udokumentować zdolność do ich pozyskania;
 3. dysponować odpowiednimi możliwościami technicznymi, które mogą zagwarantować wykonywanie działalności w sposób prawidłowy;
 4. posiadać zdolność do zapewnienia zatrudnienie osób spełniających wymóg właściwych kwalifikacji zawodowych;
 5. legitymować się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli wnioskodawca był zobowiązany do uzyskania takiej decyzji).

W myśl art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą, podlegającą koncesjonowaniu,, która będzie polegać na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami przed otrzymaniem właściwiej koncesji na obrót paliwami płynnymi może złożyć uprzednio wniosek o wydanie promesy koncesji. Jej okres ważności nie może, jak wskazuje art. 43 ust.3 ustawy – Prawo energetyczne być krótszy niż 6 miesięcy. W tym czasie organ wydający koncesji nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że doszło do zmiany stanu faktycznego lub prawnego podanego we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne). Należy podkreślić, iż promesa koncesji nie daje żadnej formalnej podstawy do prowadzenia działalności w takim zakresie, jaki można wykonywać posiadając właściwą koncesję. Promesa koncesji może jednak stanowić dokument ułatwiający przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji. Może również ułatwić uzyskanie w przyszłości koncesji, na etapie wnioskowania o promesę koncesji bowiem przedsiębiorca musi zdobyć odpowiednie dokumenty, wymagane przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji OPC. Wniosek o udzielenie koncesji OPC musi spełniać następujące wymogi formalne, wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Musi on w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji;
 2. określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;
 3. informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;
 4. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, przy czym bezwzględnie konieczne jest wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Koncesja udzielana jest obecnie na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy;
 5. określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
 6. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkowało odmową udzielenia koncesji (promesy koncesji), na mocy art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo energetyczne, może uzależnić udzielenie koncesji od jeszcze jednego, niezwykle istotnego warunku, mianowicie od przedłożenia przez wnioskodawcę odpowiednich gwarancji, w szczególności zabezpieczenia majątkowego celem zaspokojenia roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objęte koncesją, w tym szkód w środowisku.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Wyślij e-mail lub zadzwoń +48 737 40 40 30

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 9:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek