Reglamin zakupu Abonamentu na BLW Corp Sp. z o.o.

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) BLW CORP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS: 0000560843, NIP: 8982212043, zwana dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin.

1. Definicje

Biuro – BLW CORP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS: 0000560843, NIP: 8982212043.
Abonament – wybrany przez Klienta zestaw usług: Pakiet Adres, Pakiet Prestiż, Pakiet Adres+. Szczegółowy opis zakresu danego Pakietu Usług jest dostępny na stornie www.blwcorp.pl.
System – strona internetowa pod adresem www.blwcorp.pl wraz z panelem płatności online.
Formularz – formularz elektroniczny służący do zakupu Abonamentu.
Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Systemu w celu zakupu Abonamentu korzystania z biura w celu wykonywania działalności gospodarczej lub statutowej.
Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, której celem jest świadczenie usług w samach Abonamentu na rzecz Klienta.
Zakup Abonamentu – zakup dokonywany poprzez System.
Usługodawca – BLW CORP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS: 0000560843, NIP: 8982212043.
Administrator – BLW CORP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS: 0000560843, NIP: 8982212043.

2. Zakup Abonamentu

 1. W celu zawarcia Umowy i Zakupu Abonamentu, Klient dokonuje zamówienia w Systemie poprzez stronę internetową www.blwcorp.pl.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca może zawiesić dostęp do Systemu jeśli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości, a także ze względów bezpieczeństwa.
 3. Klient wykupując Abonament zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza, w szczególności z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.
 4. Klient, który prawidłowo wypełnił Formularz, otrzymuje potwierdzenie zapłaty Abonamentu na podany w Formularzu adres email.
 5. Po opłaceniu przez Klienta Abonamentu, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi na jego adres e-mail, Umowę wraz ze szczegółowym zakresem wybranego Abonamentu i dalszymi instrukcjami postępowania.
 6. Wysłanie przez Klienta Formularza i opłacenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Dokonanie zamówienia na zakup Abonamentu jest skuteczne w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Zakup Abonamentu jest skuteczny w momencie podpisania Umowy. Umowę traktuje się za zawartą po jej podpisaniu przez obie strony Umowy i po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty za Abonament.
 9. Zawarcie Umowy odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta korespondencyjnie, na adres e-mail wskazany w Formularzu lub osobiście w siedzibie biura.
 10. Do momentu podpisania Umowy, Klient nie może wykorzystywać danych i posługiwać się adresem Usługodawcy.
 11. Klient dostarczy wszelkie dokumenty oraz odpowie na wszelkie pytania Usługodawcy zmierzające do rozpoczęcia świadczenia usług związanych z Abonamentem. Usługodawcy przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub ustalenia indywidualnego terminu świadczenia usług.
 12. Dokumenty wymieniane między Usługodawcą, a Klientem w ramach świadczenia usług związanych z Abonamentem będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: biuro@blw.pl oraz adres e-mail wskazany przez Usługodawcę.

3. Płatność

 1. Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz uzupełnieniu Formularza wpłaca zapłatę poprzez system płatności Przelewy24 (PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068) lub Stripe (Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Więcej informacji: https://support.stripe.com;)
 2. Po zatwierdzeniu wpłaty opłaty Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego płatności.
 3. W przypadku, kiedy po złożeniu zamówienia na Abonament nie dojdzie do zawarcia Umowy między Klientem a Usługodawcą, zapłata za Abonament jest w całości niezwłocznie zwracana na konto Klienta, z którego została uiszczona.

4. Odstąpienie od zakupu Abonamentu

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Konsumenta.
 2. Konsument może, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od zakupu
  Abonamentu, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dokonania, z zastrzeżeniem ust.
 3. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem.
 4. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  Zakupu Abonamentu drogą elektroniczną na adres: biuro@blwcorp.pl.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
  przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
  jakiego użył Klient – Konsument, chyba że Klient – Konsument wyraźnie zgodził się na
  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi wynikającej z Abonamentu.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Zakupu Abonamentu poprzez System Klient przesyła pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@blwcorp.pl w terminie 48 godzin od wystąpienia problemu lub zdarzenia uniemożliwiającego zakup.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Dane osobowe

 1. Osoba dokonująca Zakupu Abonamentu na stronie internetowej www.blwcorp.pl wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie zakupującej Abonament przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie www.blwcorp.pl w zakładce Polityka Prywatności.

8. Akceptacja regulaminu

 1. Klient akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Brak akceptacji Regulaminu, spowoduje to brak możliwości dokonania Zakupu Abonamentu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.