Regulamin korzystania z Serwisu www.blwcorp.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.blwcorp.pl, (zwanego dalej ,,Serwisem”). Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika.
 2. Administrator  – BLW CORP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS: 0000560843, NIP: 8982212043.
 3. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza witryny Serwisu.
 4. Serwis świadczy usługi drogą internetową, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka, stosowny sprzęt.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, min. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z modyfikacją Serwisu.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Użytkownik korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników.

4. Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BLW CORP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, KRS: 0000560843, NIP: 8982212043. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e- mail: biuro@blwcorp.pl
 2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (problemy techniczne po stronie Usługobiorcy, siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

6. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez krajowe sądy właściwe dla danej sprawy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.