Zakładanie Spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o.

Jeśli planujesz podjęcie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to trafiłeś we właściwe miejsce. Poniżej opisane zostały pokrótce najważniejsze etapy, jakie przyjdzie Ci przejść przy jej zakładaniu. Tekst ten ma na celu nie tylko przybliżenie samego procesu, tego, kto dokładnie spółkę może założyć, ale i koszty z tym związane.

Charakterystyka spółki z o.o.

Przede wszystkim, powinieneś wiedzieć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Założycielami spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a zawiązać możesz ją samodzielnie lub z udziałem wspólników. W praktyce jedynym ograniczeniem, jakie przewiduje tutaj kodeks spółek handlowych, jest zawiązywanie spółki z o.o. przez inną, jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie to ma znaczenie tylko w momencie tworzenia samej spółki, gdyż już po jej rejestracji w KRS, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden z udziałowców przeniósł swoje udziały na drugiego wspólnika, co skutkuje przekształcenie spółki w jednoosobową spółkę z o.o.

To, co najistotniejsze, spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną, co w świetle prawa czyni ją odrębnym podmiotem dokonującym wszelkich czynności we własnym imieniu. Co to oznacza w praktyce? Za działania spółki odpowiada „ona sama”, nie jak zaś w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jej właściciel, wraz z całym swoim majątkiem, a nawet majątkiem swojego małżonka.

Umowa spółki z o.o.

Czymś, co od początku mocno wyróżnia zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest sporządzenie umowy spółki dla kilku założycieli, lub aktu założycielskiego dla działalności jednoosobowej. Podstawowymi informacjami, które muszą się tam znaleźć są: nazwa firmy, adres jej siedziby, przedmiot działalności, deklarowana wysokość kapitału zakładowego, oraz informację dotyczącą posiadanych przez wspólników udziałów, ich liczbę i deklarowaną wartość nominalną przypadającą na każdego wspólnika, jak równie czas trwania spółki, jeśli ten jest zakładany. Dla obu sposobów, czyli tak umowy spółki z o.o., jak i aktu założycielskiego, wymagana jest forma aktu notarialnego. Koszt takiego aktu zależny jest od wysokości kapitału zakładowego, a jego obecna minimalna wysokość to 5 000 zł. Dodatkowo notariusz pobierze od nas opłatę od wykonania odpisów umowy spółki, które są niezbędne przy dalszej jej rejestracji.

Formalności przy rejestracji spółki z o.o.

Aby dokonać pełnej rejestracji naszej spółki z o.o. po sporządzeniu umowy, wszyscy wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy- czynność tą należy wykonać przed zgłoszeniem spółki do KRS, gdyż to wymaga złożenie pisemnego oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu swojego wkładu. Kolejny etap to powołanie zarządu, powołanie rady nadzorczej lub jeśli zostało to ujęte w umowie spółki, komisji rewizyjnej.

Rejestracja spółki z o.o.w KRS oraz urzędach.

Kiedy mamy już za sobą sporządzenie umowy spółki oraz, jak zaznaczyliśmy wcześniej, potwierdzenie wniesienia wkładów, po powołaniu zarządu przychodzi czas na rejestrację spółki w Sądzie, Urzędzie skarbowym oraz ZUS. Mimo wymienienia kilku miejsc wszystkie te czynności można dokonać dzięki tzw. instytucji jednego okienka w Sądzie Gospodarczym. Prześledźmy wszystkie niezbędne formularze, jakie będą nam potrzebne. Formularz KRS-W3 wraz z niezbędnymi załącznikami dla zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. Zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego NIP-2. Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON RG-1. W wypadku zatrudnienia pracowników, zgłoszenie ZUS-ZPA. Dodatkowo, jeśli spółka z o.o. planuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, lub po prostu chce być czynnym podatnikiem VAT, formularz VAT-R.

Po założeniu spółki z o.o.

Wszelkie formalności za nami, czas przejść do czynności bardziej „operacyjnych”. Ważne jest, aby po rejestracji nasza spółka z o.o. posiadała odrębny rachunek bankowy. To również moment nad zastanowieniem się nad sposobem prowadzenia księgowości, gdyż spółka z o.o. wymaga tzw. pełnej księgowości, z obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego po zakończeniu każdego roku działalności. Mimo że nie ma obowiązku zatrudniania księgowej w spółce ani przekazywania takich obowiązków firmą zewnętrznym, większość przedsiębiorców jest zgodna co do tego, że księgowość powinna być prowadzona przez specjalistów. Dodatkowo, o fakcie założenia rachunku bankowego oraz podjęcia współpracy z biurem rachunkowym, należy poinformować Urząd Skarbowy, składając druku NIP-2, wskazując przy tym również miejsce przechowywania dokumentacji spółki.

Tak jak wspominaliśmy na początku, koszt założenia spółki z o.o. uzależniony jest w pewnym stopniu od wysokości kapitału zakładowego. Mamy nadzieję, że po artykule rejestracja spółki z o.o. nie przysporzy Wam już więcej trudności.