Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Roczne sprawozdanie finansowe należy do ważnych dokumentów spółki z o.o., ponieważ spełnia obowiązek rzetelnego przedstawiania sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Taki obowiązek, zgodnie z zapisem art.49 ust. Ustawy o rachunkowości, spoczywa na kierowniku jednostki, co w przypadku wielu spółek z o.o. oznacza organ wieloosobowy (zarząd spółki), uprawniony mocą przepisów, umową, statutem lub prawem własności, do zarządzania jednostką.

Ważne terminy wykonania określonych działań, związanych z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. Bardzo często w spółkach rok obrotowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym, dlatego warto pamiętać o ważnych terminach, w których kierownik jednostki/ zarząd są zobowiązani do wykonania określonych działań (terminy te odnoszą się do spółek, w których koniec roku obrotowego przypada na 31 grudnia):

do 31 marca następnego roku – należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, a osoby odpowiedzialne powinny je podpisać;

do 30 kwietnia następnego roku – podatnicy podatku PIT, prowadzący księgi rachunkowe
i zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują je do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego, jednak data złożenia deklaracji PIT nie musi pokrywać się z datą przekazania sprawozdania finansowego;

– najpóźniej do 15 czerwca następnego roku lub 15 dni przed walnym zgromadzeniem wspólników – roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki z o.o. oraz raport biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlega takiemu obowiązkowi, o czym będzie jeszcze mowa) – wszystkie te dokumenty powinny zostać udostępnione wspólnikom i akcjonariuszom;

30 czerwca następnego roku – mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Taki obowiązek ustawa nakłada na spółki prowadzące księgi rachunkowe, a na podstawie art. 53 ust. 1 roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
W przypadku spółki z o.o., podczas zwyczajnego walnego posiedzenia wspólników w porządku obrad powinny znaleźć się: rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania zarządu z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.

– 15 dni od dnia zatwierdzenia wyżej wymienionych dokumentów spółki z o.o. (nie później niż do 15 lipca następnego roku) – złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie ogłoszenie w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. W razie, gdyby z jakichś powodów nie doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca, to i tak należy je złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie będzie wówczas składane dwukrotnie: pierwszy raz niezatwierdzone w ciągu 15 dniu po upływie terminu zatwierdzenia – czyli najpóźniej do 15 lipca, a potem po raz drugi w terminie 15 dni po jego faktycznym zatwierdzeniu wraz ze wszystkimi uzupełniającymi je dokumentami.
W tym celu należy wypełnić formularze: KRS – Z30 oraz KRS – ZN, dołączyć roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki z o.o., raport biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega takiemu obowiązkowi badania), odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz przedłożyć potwierdzenie wpłat: opłaty sądowej od wniosku o zmianę wpisuw kwocie 40 zł i od wniosku o ogłoszenie zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
w wysokości 250 zł.

Kiedy konieczny jest obowiązek sporządzenia przez biegłego rewidenta raportu dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w największym uproszczeniu składa się z:
-bilansu
-rachunku zysków i strat
-informacji dodatkowej, czyli wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz innych objaśnień.

W przypadku spółek z o.o., które w poprzedzającym roku obrotowym przekroczyły określone wielkości przynajmniej w dwóch kategoriach, to znaczy:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 €,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 €,
– sprawozdania finansowe takich spółek muszą zawierać także rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym oraz podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
Roczne sprawozdanie finansowe takiej spółki z o.o. należy sporządzać w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości: Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Opinia biegłego rewidenta nie może być sporządzona później niż określa to termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Kierownik jednostki jest zobowiązany udostępnić biegłemu rewidentowi księgi rachunkowe, dokumenty, na podstawie których zostały dokonane stosowne zapisy oraz udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do sporządzenia przez biegłego rewidenta raportu o sprawozdaniu finansowym spółki. Celem takiego badania jest przede wszystkim sformułowanie opinii, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową oraz wyniki finansowe spółki z o.o. zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Wyboru biegłego rewidenta nie może dokonać kierownik jednostki, to rola organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, chyba że inne są postanowienia w tej kwestii wynikające z umowy bądź statutu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kierownik jednostki natomiast w imieniu spółki z o.o. zawiera umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego z wybranym przez organ zatwierdzający podmiotem uprawnionym do badania. Umowa taka powinna być zawarta na tyle wcześniej, żeby biegły rewident miał możliwość uczestniczyć w inwentaryzacji ważnych składników majątkowych spółki z o.o..

Obowiązku badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego nie mają tzw. jednostki mikro. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 Ustawy o rachunkowości jednostkami mikro są spółki, które nie przekroczyły co najmniej dwóch z wymienionych wielkości:
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 1. 500. 000 zł,
– 3. 000. 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie było wyższe niż 10 osób.

Roczne sprawozdanie finansowe takiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy sporządzać na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości: Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro. To organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podejmuje decyzję, czy dana spółka spełnia przesłanki zobowiązujące do sporządzenia sprawozdania na zasadach ogólnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1, czy też w myśl ustawy jako jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie według Załącznika nr 4.

Od 1 stycznia 2016 r., czyli w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego może to dotyczyć roku obrotowego, który zakończy się najprędzej 30 grudnia 2016 r., na mocy zmiany Ustawy o rachunkowości z dn. 23 lipca 2015 r. wprowadzone zostało pojęcie małej jednostki, którą jest także spółka z o.o., jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzone będzie sprawozdanie, nie przekroczyła co najmniej dwóch z wymienionych poniżej wielkości:

– 17. 000. 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
– 34. 000. 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
– 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Takie spółki z o.o. będą mogły sporządzać sprawozdanie według wytycznych Załącznika nr 5: Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego.

Co powinno zawierać roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o.?

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o., podobnie jak sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o., sporządza się w języku polskim i w odniesieniu do polskiej waluty. Dane liczbowe można zaokrąglać do tysięcy złotych pod warunkiem, że nie wpływa to na wiarygodność rzeczywistej sytuacji finansowej firmy .W przypadku spółki z o.o., której roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na zasadach ogólnych, szczegółowy wykaz informacji zawiera wspomniany wcześniej Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje przede wszystkim takie informacje jak: nazwę, siedzibę i adres, podstawowy przedmiot działalności spółki z o.o., numer KRS, wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w przyszłości oraz, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dalszej działalności. Powinno znaleźć się tu także omówienie przyjętych zasad rachunkowości, a więc metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie zgodnym z ustawą.

W bilansie należy wykazać stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, rachunek zysków i strat należy sporządzić, wybierając wskazany w Załączniku nr 1 wariant kalkulacyjny bądź wariant porównawczy, wyszczególniając dane z roku obrotowego obok danych z roku poprzedniego.
Kolejne elementy sprawozdania finansowego to rachunek przepływów pieniężnych, określony metodą bezpośrednią lub pośrednią oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Informacje dodatkowe powinny uzupełniać bilans oraz rachunek zysków i strat. Powinny uwzględniać przede wszystkim informacje na temat struktury majątku trwałego, strukturę przychodów netto ze sprzedaży produktów, informacje o poniesionych i planowanych nakładach, dotyczące stanu zatrudnienia oraz inne, które w znaczący sposób mogą wpływać na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz na wynik finansowy spółki z o.o..
W przypadku spółki z o.o., która w myśl ustawy jako jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie według Załącznika nr 4 do Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jest bardziej uproszczone. Składa się z następujących części: informacje ogólne, bilans, informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdanie nie musi zawierać rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Nie podlega także obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Skutki prawne ewentualnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym bądź
w nieterminowym jego sporządzeniu.

Nieprawidłowości mogą dotyczyć między innymi podania niezgodnych ze stanem faktycznym informacji czy niepoddania sprawozdania finansowego do oceny przez biegłego rewidenta. Odpowiedzialność karna jest przewidziana także w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone we właściwym rejestrze sądowym lub zostanie sporządzone
i złożone nieterminowo. Zgodnie z przepisami takie działania podlegają karze grzywny, a nawet karze ograniczenia wolności.

Znaczenie sprawozdania finansowego dla wizerunku spółki z o.o.

Należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki
z o.o. z racji upublicznienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, staje się dokumentem świadczącym o ogólnej kondycji firmy. Tworzy w ten sposób wizerunek spółki na rynku, jej wiarygodność wśród kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych, z którymi spółka jest związana. Na podstawie tych dokumentów ocenia się rzetelność i wiarygodność spółki.