Podatki w spółce z o.o.

Podatki w spółce z.o.o

Mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. I choć cytat ten przypisuje się Benjaminowi Franklinowi, który żył na zupełnie innym kontynencie, bo w Stanach Zjednoczonych, w dodatku kilka dobrych wieków temu – stwierdzenie to nadal jest prawdziwe. Bardzo prawdziwe. W końcu nikt nie jest w stanie uniknąć kwestii związanej z podatkami. Oczywiście, historia zna przypadki ludzi, którzy próbowali, ale nigdy nie kończyło się to dobrze. Podatków uniknąć się nie da – z podatkami trzeba jakoś żyć. A najlepiej jest je po prostu poznać. Skoro czegoś nie można uniknąć – należy to zapoznać, by… Może się nie zaprzyjaźnić, bo w końcu kto byłby w stanie polubić kwestię podatków? Ale z całą pewnością dzięki poznaniu podatków, lepiej zrozumiemy co i dlaczego musimy opłacać. A to już całkiem dużo – w końcu ludzie lubią mieć kontrolę. Lubią trzymać rękę na pulsie.

Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że przedsiębiorcy, właściciele spółek i członkowie zarządów – lubią to nawet bardziej niż inni. Dlatego właśnie kwestia podatków zwyczajnie nie ma prawa być przez tego typu osoby niezrozumiała, czy też – pomijana milczeniem. Podatki to najzwyczajniesza część naszej rzeczywistości – a nie da się przecież zmienić rzeczywistości, w której się żyje. Podatki dotyczą też wszystkich – osoby fizyczne i podmioty prawne. Dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tym ostatnim zagadnieniu warto jest się skupić, poświęcić mu nieco więcej czasu. Spróbujmy zatem odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jakie podatki wchodzą w rachubę? Odpowiedź na to pytanie z całą pewnością doskonale znają wszyscy księgowi, zwłaszcza ci, którzy zatrudnieni są w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wszyscy jednak są księgowymi, nie dla wszystkich odpowiedź na to pytanie jest aż tak oczywista. A skoro tak – temu zagadnieniu naprawdę warto się przyjrzeć bliżej.

Podatki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Po pierwsze warto uświadomić sobie jedną, za to bardzo ważną rzecz – zyski, które są osiągane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są opodatkowane w sposób… podwójny. A wszystko dlatego, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają pod opodatkowanie, które ustalane jest według zasad, które z kolei określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Co to dokładnie oznacza w praktyce? Na czym polega idea podwójnego opodatkowania? Ustawa reguluje to rozwiązanie w następujący sposób: Najpierw dochód, który osiąga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje objęty podatkiem od osób prawnych (CIT), a następnie podatkiem od dywidend, które wypłacane są wspólnikom.

Podatek od wypracowanego zysku

Skoro już zostało powiedziane, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są opodatkowane podwójnie – warto również przyjrzeć się obu mechanizmom, które odpowiadają za ten proces. Otóż: wszelkie spółki kapitałowe, w tym również właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po pierwsze płacą podatek od osób prawnych (CIT). Podatek ten wynosi 19% i płaci się go od dochodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dochód to, oczywiście, przychody, które wcześniej zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. W tym wypadku korzysta się z formularzy CIT-2 i podatek opłaca do dwudziestego dnia każdego miesiąca. Tutaj sprawa wydaje się być jasna. A jak sprawa wygląda z drugim rodzajem opodatkowania?

Podatek od wypłaty dywidendy

Drugą częścią składową dla mechanizmu podwójnego opodatkowania jest konieczność uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku wypłacenia zysku, czyli dywidendy, wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Również ten podatek został ustalony na poziomie 19%. Co to oznacza w praktyce? Przedstawmy to na konkretnych liczbach. Konkretnie oznacza to, że w przypadku uzyskania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku na poziomie stu tysięcy złotych podwójna forma opodatkowania (od osób prawnych oraz dochodowy od osób fizycznych – oba, przypomnijmy, ustalone na poziomie 19%) sprawi, że łączny podatek wyniesie, bagatela, 34390 złotych. A kwota ta naprawdę robi wrażenie.
Jeżeli coś jeszcze warto uświadomić sobie w temacie dywidend to z całą pewnością jest to fakt, że wypłata dywidendy stanowi już finalny etap wyprowadzenia części kapitału ze spółki i przekazania go do dyspozycji wspólnikom.
Podsumujmy więc. Jak konkretnie wygląda kwestia opodatkowania w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zaistnieniem uchwalonej w odpowiedniej uchwale konieczności wypłaty stosownych dywidend dla wspólników?
– po pierwsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest postawiona w konieczności opłacenia podatku od wypracowanego przez spółkę zysku. Ten podatek ustalony został odrębnymi przepisami prawnymi na poziomie 19%.
– po drugie jeżeli uzyskał stosowne nadwyżki, może podjąć uchwałę o wypłacie dywidend (prawo do uzyskania dywidendy może zależeć również od umowy, którą zawarła wcześniej spółka między swoimi wspólnikami).
– po trzecie: przy wypłacaniu dywidendy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaci osobie upoważnionej do otrzymania dywidendy zysk.

Zysk, który jednakowoż zostanie pomniejszony o kolejne 19%. A suma, o którą zostanie pomniejszony zysk dla osoby upoważnionej do odebrania dywidendy zostanie przeznaczona na podatek ryczałtowy od osoby, która uprawniona została do odebrania dywidendy.
Tak właśnie w trzech prostych krokach przedstawić można model podwójnego opodatkowania, który ma miejsce w spółkach kapitałowych, więc również w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy ten mechanizm można w jakikolwiek sposób złagodzić?

Przepisy regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych mówią, że sposób, w jaki zysk osiągnięty przez spółkę musi zostać ustalony i zapisany w umowie, która reguluje daną spółkę. Co wspólnicy mogą zrobić z wypracowanym zyskiem? Kilka rzeczy. Mogą go przeznaczyć na wypłaty dywidend, pokrycie ewentualnych strat, które mogły powstać w zeszłych latach, podwyższyć kapitał zakładowy spółki lub przeznaczyć zyski na fundusz rezerwowy bądź zapasowy. To, na co przeznaczyć zysk to już wspólna decyzja wszystkich wspólników, a decyzję tę podejmuje się na koniec roku obrachunkowego w specjalnie do tego celu przygotowanej uchwale. Wszelkie roszczenia o wypłatę jakiegokolwiek udziału w zysku przysługuje wspólnikom tylko w momencie, w którym uchwalone zostanie, że wypracowany zysk przeznaczony będzie na wypłatę dywidend. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że samo podjęcie decyzji o podziale zysku nie sprawia, że natychmiast zaczyna istnieć potrzeba spełnienia obowiązku podatkowego. Ten obowiązek pojawia się dopiero w momencie, w którym pojawia się kwestia wypłaty lub też pozostawienia środków z dywidendy do dyspozycji wspólników. Taki obowiązek pojawia się również w sytuacji, w której na mocy uchwały ustalono, że zysk przeznaczony zostanie na powiększenie kapitału zakładowego spółki ze środków, które zostały zgromadzone pod postacią w kapitału zapasowego lub rezerwowego (mamy tu do czynienia z tak zwaną kapitalizacja funduszy).
Jeżeli jednak wspólnicy postanowią w stosownej uchwale, że przekazują zysk na potrzeby funduszy specjalnych – a za takie uznawane są: kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zapłacić tylko jeden rodzaj podatku – podatek od osób prawnych. Wynika z tego niezbicie, że zatrzymanie wypracowanego zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych dla wspólników danej spółki. Z jednym wyjątkiem, którym jest przeznaczenie wypracowanego zysku na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego.

Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółki z o.o.

W kwestii opodatkowania PIT wynagrodzeń, które należą się członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto zdawać sobie sprawę z tego, że żadne przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają jaki rodzaj stosunku prawnego musi łączyć członka zarządu z daną spółką. Co to konkretnie oznacza? Oznacza to, że wypracował się model trzech podstawowych form prawnych, w ramach których członek zarządu może brać udział w realizacji przydzielonych mu zadań. Tymi formami są:
– stosunek powołania,
– kontrakt menadżerski,
– umowa o pracę

Jest to rzecz o tyle istotna, że forma opodatkowania różni się w zależności od przyjętej formy prawnej. Przyjrzyjmy się więc zagadnieniu nieco bliżej.

W przypadku zaistnienia stosunku powołania ważne jest to, że nie zachodzi podstawa do ubezpieczeń: zdrowotnego oraz społecznego. Wynika z tego, że jedynym obciążeniem, które spoczywa na wynagrodzeniu członka zarządu jest podatek dochodowy. Warto zdawać sobie sprawę również z tego, że z podatku dochodowego zwolnione są diety oraz należności, które wypłacane są członkowi zarządu w ramach podróży służbowej.

W przypadku kontaktu menadżerskiego natomiast opodatkowanie wynagrodzenia, które otrzymuje członek zarządu z tytułu umowy cywilnoprawnej (do których należy kontrakt menadżerski) odbywa się na warunkach tożsamych jak te w stosunku powołania. Z jedną za to znaczącą różnicą: podstawa opodatkowania podlega stosownemu pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne, które są pobierane przez spółkę. A następnie zaliczka, która zostanie ustalona na podatek dochodowy pomniejszana jest jeszcze o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Z kolei w przypadku umowy o pracę – której skutki prawne obowiązujące obie strony, zależą od regulujących je przepisów kodeksu pracy, opodatkowanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który pracuje w oparciu umowy o pracę jest identyczne z opodatkowaniem wynagrodzeń innych pracowników danej spółki. Tak jak w przypadku powołania – przychód, który uzyskuje członek zarządu w ramach umowy o pracę podlega stosownemu opodatkowaniu, zgodnie ze skalą podatkową. W odróżnieniu jednak od stosunku powołania, w przypadku umowy o pracę przy zastosowaniu tej skali pobierane są również zaliczki na podatek dochodowy.

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 9:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek