Zakładanie spółki LLC w Delaware (USA)

Zakładanie spółki LCC w Delaware (USA)

Delaware w USA to drugi z najmniejszych stanów w USA, położony na wschodnim wybrzeżu między Pensylwanią a Maryland (6,452 km2 ). Prawo stanowe Delaware jest tak elastyczne i przyjazne, że sprzyja funkcjonowaniu nadzwyczaj licznych podmiotów gospodarczych. Z pewnością niebagatelne znaczenie odgrywa bliskość ważnych ośrodków, tzn. Waszyngtonu i Nowego Jorku.
W tym malutkim stanie zarejestrowanych jest ponad 850 tysięcy spółek, z czego połowa to amerykańskie spółki giełdowe. Drugim wyznacznikiem ważności firm zarejestrowanych w Delaware jest to, że 63% z nich figuruje na liście amerykańskiego magazynu gospodarczego „Fortune” w rankingu 500 największych pod względem przychodów firm na świecie.
Jakie są więc powody, dla których potężne i bogate spółki funkcjonują w malutkim stanie USA? Czy równie sprzyjające zapisy prawne i podatkowe dotyczą mniejszych podmiotów gospodarczych? Odpowiedzią może być formuła spółki LCC (Limited Liability Company).

LCC (Limited Liability Company) – amerykańskim odpowiednikiem spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.

W świetle prawa stanowego Delaware spółka LLC w Delaware łączy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z cechami spółki osobowej. W praktyce oznacza to ograniczenie osobistej odpowiedzialności członków spółki (cecha charakterystyczna dla spółek kapitałowych) z przejrzystością podatkową (charakterystyczna cecha spółek osobowych). Spółka taka ma osobowość prawną, sama jest zatem odpowiedzialna za własne zobowiązania. Jej działalność może obejmować każdy prawnie dopuszczalny zakres, niepodlegający restrykcjom prawa stanowego. To jeden z głównych powodów, dla których ta organizacyjno – prawna forma działalności gospodarczej jest najczęściej wybierana w stanie Delaware.
Z drugiej jednak strony należy bardzo rozważnie podejść do zamiaru założenia takiej spółki. Reklamuje się je w bardzo zachęcającym kontekście: bez obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, o braku kosztów związanych
z ZUS -em czy podatkiem VAT. Jedyna opłata to niewielki podatek stanowy, bo podatek dochodowy do amerykańskiego fiskusa (Internal Revenue Service) też nie jest obowiązujący, jeśli spółka prowadzi swą działalność poza terytorium Stanów Zjednoczonych.
Takie uproszczone podejście do funkcjonowania spółki LCC może stać się powodem nieprzewidzianych komplikacji. Często zdarza się, że osoby decydujące się na założenie spółki w USA, nie tylko w stanie Delaware, nie orientuje się dokładnie w obowiązujących tam przepisów, zakłada spółkę przez Internet za pośrednictwem lokalnych agentów rejestrowych. I tu ważna uwaga – agencje rejestrowe nie funkcjonują jak profesjonalne kancelarie prawnicze, przedstawiają raczej same pozytywne aspekty funkcjonowania firmy, nie prezentując kompleksowej informacji prawnej.

Więcej szczegółów na temat cech spółki LCC w prawie stanowym Delaware.

Wcześniej już zostało nadmienione, że LCC łączy w sobie cechy spółki kapitałowej i osobowej. Ma osobowość prawną niezależną od jej właścicieli, tzn. że nie są oni osobiście odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki. Jednocześnie, tak jak spółka osobowa, LLC może nie płacić własnego podatku dochodowego. Przychody w spółce typu LCC są bezpośrednio przypisywane wspólnikom. Dzięki takiej kompilacji unika się efektu podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółek. W przypadku spółki kapitałowej dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od dywidend wypłacanych wspólnikom.
Ponadto, jeżeli spółka LCC uzyskuje dochody poza terytorium USA, a jej wspólnicy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych i nie mają z tego tytułu zobowiązań podatkowych, wówczas de facto taka spółka nie płaci żadnego podatku dochodowego w USA.
Dla amerykańskich rezydentów z kolei duże znaczenie w prawodawstwie stanu Delaware mają zapisy zapewniające ochronę przeciwko roszczeniom wierzycieli.
Niebagatelne znaczenie ma, oprócz ochrony kapitału, anonimowość, na jaką mogą liczyć udziałowcy takiej spółki. Co to oznacza? W stanie Delaware interesy beneficjentów (benefitial shareholder) mogą reprezentować nominalni udziałowcy (nominee shareholder), wpisani do rejestru zamiast nich. Anonimowość taka oznacza również, że tożsamość i informacje na temat właścicieli przedsiębiorstw są ściśle chronione. Złożenie dokumentów spółki odbywa się anonimowo, co oznacza na przykład, że nie ma obowiązku publicznego ujawniania danych udziałowców czy zarządu spółki. Ujawnienie takich danych może uzasadniać jedynie konieczność wszczęcia postępowania sądowego bądź egzekucyjnego.
Wcześniej wspomniano, że cudzoziemcy, którzy nie są rezydentami podatkowymi USA (tzw. non-resident alien), mogą w legalny sposób uniknąć podatków federalnych, jeśli przychody osiągają poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Prawo stanu Delaware nie nakłada bowiem żadnych podatków na spółki, które są wprawdzie tam zarejestrowane, niemniej jednak nie prowadzą na terenie stanu swojej działalności – takie firmy uiszczają jedynie roczną opłatę administracyjną.

Najważniejsze informacje na temat rejestracji i funkcjonowania spółki LCC w stanie Delaware

Jako dokument założycielski spółki LCC obowiązuje Akt Ustanowienia Spółki (Certificate of Formation), przedłożony w biurze Sekretarza Stanu. Musi zawierać nazwę, adres siedziby spółki LCC w Delaware oraz nazwę i adres Przedstawiciela Urzędowego (registered agent).
Akt Ustanowienia Spółki, będący polskim odpowiednikiem umowy założycielskiej, powinien być sporządzony przez polską kancelarię prawną, natomiast jej Przedstawicielem Urzędowym będzie kancelaria prawna z Delaware.
Jeżeli spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą (na przykład handlową, usługową czy produkcyjną), wówczas podczas rejestracji wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (business licence). Takie zezwolenie nie jest konieczne, jeśli działalność firmy będzie prowadzona poza terytorium stanu.
Wymaga się natomiast, by spółka miała swą fizyczną siedzibę oraz agenta rejestrowego (Registered Agent). Taką funkcję pełni na przykład Polish American Investor Group – polski oficjalny agent rejestru spółek w USA. Do zadań takiego agenta należy przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, między innymi złożenie wniosku o uzyskanie Federal Tax ID, odbieranie w imieniu spółki korespondencji urzędowej, zajmowanie się ewentualnymi rozliczeniami podatkowymi. Bardzo często siedziba agenta rejestrowego jest jednocześnie fizyczna siedziba samej spółki. Nie ma jednak obowiązku, aby swą siedzibę na terenie stanu Delaware miały inne organy spółki. Należy mieć także na uwadze, że agenci rejestrowi nie są prawnikami i nieraz nie będą umieli interpretować bardziej skomplikowane sytuacje prawne.
Najprostszym rozwiązaniem prawnym jest sytuacja, gdy jako jedyny członek spółki występuje obcokrajowiec, niebędący rezydentem podatkowym USA. Jeśli spółka nie będzie osiągała żadnych dochodów na terenie Stanów Zjednoczonych, wtedy taka firma nie musi występować o nadanie Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, ani prowadzić jakiejkolwiek sprawozdawczości podatkowej. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zagraniczną własność spółki czy też skład zarządu, mogą to być osoby fizyczne i spółki z różnych krajów. Ponadto spółka LCC nie musi składać w żadnych urzędach raportów dotyczących zarządu, menadżerów czy członków firmy.
W przypadku, kiedy taka spółka liczy więcej niż jednego członka, wówczas po jej założeniu wymagane jest wystąpienie o nadanie Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, a następnie coroczne składanie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service – IRS). Jeżeli spółka LCC nie będzie uzyskiwała dochodów na terytorium USA, wówczas w zeznaniu podatkowym wykazuje, że takiego dochodu nie posiada.
Umowa dotycząca zarządzania spółką LCC może zostać sporządzona w dowolnym języku, nie podlega także obowiązkowi wpisu do akt urzędowych. Wszelkie akta mogą być przechowywane poza obszarem USA.

Niewątpliwe zalety wynikające z założenia spółki LCC w Delaware

Z pewnością taka spółka bardzo chroni kapitał przed wierzycielami, natomiast anonimowość, jaką LCC zapewnia udziałowcom, pozwala chronić także prywatny majątek, chociażby udziały lub akcje w innej spółce. Ogromną popularność tego typu spółek daje również możliwość ochrony menadżerów i wspólników przed odpowiedzialnością wobec osób trzecich. Oznacza to na przykład, że żaden ze wspólników ani menadżerów nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek długi spółki. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że wspólnicy nie mają żadnych obowiązków wobec spółki. Podstawową zasadą jest ang. fidutiary duties, czyli nakaz działania w ogólnie pojmowanym interesie spółki, zaś złamaniem tej zasady jest świadome lub rażące zaniedbanie, które działa na szkodę spółki.
Założenie spółki LCC oznacza również bezpośredni dostęp do amerykańskiego rynku, który pomimo wielu perturbacji nadal jest jedną z najbardziej stabilnych gospodarek na świecie. Oznacza to także możliwość lokowania inwestycji w amerykańskich bankach. Składanie depozytów przez osoby niebędące rezydentami jest również objęte klauzulą poufności, gdyż IRS (Internal Revenue Service) otrzymuje informacje jedynie o depozytach, z których odsetki są wypłacane na rzecz rezydentów USA.
Jest oczywiste także i to, że spółka zagraniczna, której interesy wiążą się z tak potężnym gospodarczo krajem, jak Stany Zjednoczone, wzbudza większe zaufanie kontrahentów.

Co warto mieć na względzie, gdyż nie do końca jest to takie proste.

Może się okazać, że nie do końca jest tak, że spółka LCC w Delaware nie musi prowadzić księgowości. Rzeczywiście, we wspomnianych już wcześniej okolicznościach, czyli: jeśli właścicielami nie są rezydenci (non-resident aliens), a firma nie osiąga przychodu na terytorium USA, to nie ma obowiązku prowadzenia księgowości w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie jednak gdzieś spółka ta prowadzi swą działalność, a więc zgodnie z obowiązującym tam prawem taką księgowość musi prowadzić, na przykład w Polsce, a to oznacza otwarcie oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, stosowanie się do obowiązujących stawek VAT, wnoszenia opłat podatkowych.
Nie jest bowiem do końca prawdziwe stwierdzenie, że działalność spółki LCC, założonej w Delaware można prowadzić, nie ponosząc żadnych kosztów podatkowych. Każda wystawiona faktura czy rachunek musi skądś pochodzić. Jeżeli działalność spółki jest prowadzona w USA, to trzeba mieć tam siedzibę, księgowość, trzeba składać raporty
z działalności do amerykańskiego IRS (Internal Revenue Service). Jeśli natomiast firma prowadzi działalność w Polsce – musi utworzyć tu swój oddział i rozliczać się z urzędem skarbowym.
Pamiętać należy, że istnieje wprawdzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale jednocześnie urzędy podatkowe mają różne możliwości pozyskiwania informacji o spółkach, wobec których zachodzi podejrzenie, że próbują uchylać się od obowiązków podatkowych.
Nie można więc utożsamiać sobie funkcjonowania spółki LCC jako sposobu na uchylanie się od podatku dochodowego, gdyż jest to nielegalne i może stać się przyczyną wielu poważnych problemów. Kontrola Urzędu Skarbowego może bowiem ujawnić fakt niezgłaszania działalności gospodarczej w zakresie podatku od towarów bądź usług. Może wykazać również, że przychody spółki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Może zaistnieć także sytuacja, że spółka nie zalegalizowała swojej działalności w Polsce, nie otworzyła oddziału bądź przedstawicielstwa, natomiast gromadzi przychody na polskim rachunku bankowym. Urząd Skarbowy może ustalić, które polskie banki prowadzą rachunki danej spółki LCC, a następnie uzyskać od nich pełną dokumentację finansową. Fiskus ma także możliwość weryfikacji danych kontaktowych ze strony internetowej, z telefonów komórkowych, może również zasięgnąć informacji od kontrahentów spółki.
Skutek może być taki, że wszczęte zostanie postępowanie przygotowawcze w związku z podejrzeniem o tzw. pranie brudnych pieniędzy (art. 299 Kodeksu karnego).
Należy więc mieć świadomość, że założenie spółki LCC nie oznacza uniknięcia podatku od uzyskiwanych dochodów, a będą one pobrane w tym kraju, w którym spółka będzie prowadzić swą rzeczywistą działalność. W przypadku spółki LCC, jeżeli jej wspólnikiem jest polski rezydent, to jej opodatkowanie nastąpi w Polsce. Wynika to z Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 3 ust. 1 zawiera zapis, że osoby fizyczne – jeżeli mieszkają na terytorium Polski – podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, natomiast przychody z racji posiadania udziałów w spółce, która nie posiada osobowości prawnej (a taki charakter ma spółka LCC) są uznawane za przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Zastosowanie ma tu wspomniana wcześniej polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której zapisy pozwalają osobie mieszkającej lub mającej siedzibę w Polsce zaliczyć na poczet należnych w Polsce podatków kwoty wniesione na rzecz amerykańskiego urzędu podatkowego. Wiadomo jednak, że spółki LCC, których właściciele nie są rezydentami podatkowymi USA, nie płacą żadnych podatków Stanach Zjednoczonych. Jest zatem oczywiste, że w Polsce tacy właściciele będą mieli obowiązek zapłacenia pełnej kwoty podatku dochodowego.

Przywołana polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala polskiemu Urzędowi Skarbowemu uzyskanie dodatkowych informacji na temat spółki LCC od amerykańskiego IRS (Internal Revenue Service). Polskie Biuro Wymiany Informacji Podatkowych z upoważnienia Ministerstwa Finansów może zażądać szczegółowych informacji także od agenta rejestrowego, który na zlecenie klienta założył spółkę. Zatem nie należy sądzić, że szczegóły dotyczące prowadzenia interesów przez polskich rezydentów w tak odległym kraju, jak Stany Zjednoczone, można w jakiś sposób zachować w tajemnicy i uniknąć potencjalnych zobowiązań finansowych. Urząd Skarbowy może to uznać za chęć ukrycia rzeczywistych dochodów i wyznaczyć znacznie wyższy domiar podatkowy, nawet w wysokości 75% uzyskanych przychodów.

Reasumując, należy stwierdzić, że:

• Spółki LCC (Limited Liability Company) zakładane zgodnie z prawem stanu Delaware są wyjątkowo elastyczną i atrakcyjną formą działalności gospodarczej;
• Doskonale sprawdzają się w pośrednictwie handlu międzynarodowego czy też w administrowaniu serwisami internetowymi;
• Niewątpliwie wzbudzają zaufanie potencjalnych kontrahentów, mają bowiem osadzenie w bardzo silnej i prężnej gospodarce rynkowej tak potężnego kraju, jak Stany Zjednoczone;
• Formuła prawna spółki LCC chroni majątek przed roszczeniami, zapewnia anonimowość i pozwala na nieujawnianie szczegółów dotyczących statusu majątkowego jej właścicieli;
• Ułatwia dostęp, także zagranicznym inwestorom, do stabilnego amerykańskiego systemu bankowego;

Należy mieć jednak na uwadze, że:

• Nie znając dokładnie przepisów amerykańskiego prawa, można ulec fałszywym wyobrażeniom, że spółka typu LCC jest zwolniona z wszelkich zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• Agencja rejestrowa nie funkcjonuje jak kancelaria prawna, dąży bardziej do pozyskania klienta, który założy spółkę, nie zawsze przedstawia kompleksową informację dotyczącą statusu założonej firmy;
• Spółkę LCC w Delaware rzeczywiście obejmują uproszczone zasady funkcjonowania w zakresie prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdawczości, nie oznacza to jednak zwolnienia z konieczności prowadzenia ważnej dla działalności gospodarczej dokumentacji;
• Najważniejszą kwestią jest jednak mylne przekonanie, że założenie spółki LCC określonej przez prawo stanowe Delaware pozwoli choćby częściowo ukryć rzeczywiste dochody firmy i uniknąć w ten sposób zobowiązań podatkowych; działania takie są de facto bardzo ograniczone i niezgodne z prawem, mogą stać się przyczyną poważnych problemów.

W następnym tekście na blogu dowiesz się jak założyć spółkę z o.o. na Łotwie.

Zakładanie spółki LLC w Delaware (USA)
4.77 (95.45%) 22 votes

Tags: , ,

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 8:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek