Rejestracja spółki SRL w Rumunii

Zakładanie spółki SRL (z o.o.) w Rumunii

Rumunia jest średniej wielkości państwem europejskim, położonym przy Półwyspie Bałkańskim nad Morzem Czarnym. Graniczy na zachodzie z Węgrami i Serbią, na południu sąsiaduje z Bułgarią, zaś od północy – z Ukrainą i Mołdawią. Obecnie liczy niespełna 20 mln mieszkańców. Z racji położenia geopolitycznego, strategicznego dostępu do morza, dużego rynku, niskich kosztów pracy oraz przynależności do Unii Europejskiej – Rumunia stała się atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Dodatkowe atuty wiążą się z jednym z najkorzystniejszych w krajach Unii Europejskiej systemów podatkowych, gdyż stawki PIT i CIT wynoszą 16%, a podatek VAT od stycznia 2016 r. wynosi 20%. Przyjęcie przez rząd Rumunii nowego kodeksu podatkowego i związane z tym redukcje stawek podatkowych mają zasadniczy wpływ na to, że gospodarka tego kraju utrzymuje w ostatnich latach jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie, a prognozy na 2016 rok przewidują ponad 4% wzrostu PKB w Rumunii.

Dla zagranicznych inwestorów przewidziany jest obszerny wybór ulg podatkowych. Dotyczą one na przykład dofinansowania  projektów powyżej 30 mln € i tworzenia nowych miejsc pracy, są to także dotacje do kosztów energii oraz ulgi podatkowe dla małych i średnich firm. Ponadto jest to możliwość ubiegania się o niskooprocentowane pożyczki, przeznaczone na działalność gospodarczą, bezpłatny dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dodatkowe korzyści dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w mniej rozwiniętych gospodarczo regionach Rumunii.
Pomimo tych obiecujących perspektyw, Polska w statystykach BNR (Banca Naţională a României) w 2014 r. znajdowała się na dwudziestym drugim miejscu wśród największych inwestorów zagranicznych. Warto więc może – myśląc o rozwijaniu własnej działalności – wziąć pod uwagę ten właśnie kraj, który uległ gruntownym przeobrażeniom ustrojowo – gospodarczym.

W przypadku średnich przedsiębiorstw najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, wybieraną przez podmioty zagraniczne, które chcą przenieść swoje interesy do Rumunii, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societate cu raspundere limitata – SRL). Podobnych wyborów dokonują polscy inwestorzy ze względu na nieskomplikowane procedury rejestracji spółki, niezbyt wysokie wymagania dotyczące minimalnego kapitału zakładowego oraz ograniczona odpowiedzialność udziałowców, ponieważ odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału.

Atuty funkcjonowania w Rumunii spółek SRL (z o.o.)

Po pierwsze – proste i szybkie procedury administracyjne związane z rejestracją spółki. Procedury, których skutkiem jest ostateczne uzyskanie wpisu firmy do właściwego rejestru, trwają standardowo 3 – 4 tygodnie. Zależy to od branży, usług, w zakresie których firma zamierza funkcjonować i związanych z tym niezbędnych pozwoleń.

Po drugie – korzystne warunki, dotyczące założenia spółki SRL. To niewysoki minimalny kapitał zakładowy, wnoszony podczas rejestracji spółki, który wynosi 200 RON (rumuński lej; kurs 1 € to ok. 4,45 RON), z czego 50% należy wpłacić w całości podczas rejestracji. Spółkę mogą założyć osoby fizyczne, jak i prawne, może to być jednoosbowa spółka SRL, liczba udziałowców nie może jednak przekraczać 50.

Po trzecie – wspomniany już, obowiązujący w Rumunii, niezwykle atrakcyjny system podatkowy. Standardowa stawka podatku dochodowego wynosi tam 16%, ale najistotniejszą kwestią jest opodatkowanie tzw. mikroprzedsiębiorstw, co stanowi bardzo ważny wyjątek od zasady jednolitego opodatkowania dochodów.

Od 1 stycznia 2016 r. zwiększony został próg obrotów, do którego firma zachowuje status mikroprzedsiębiorstwa z 60 000 € do 100 000 €, a to oznacza w praktyce, że takie przedsiębiorstwo obowiązuje stawka 3% od podatku dochodowego od wartości obrotu, pod warunkiem, że zatrudnionych jest tam mniej niż 10 osób. Jeśli zatrudniony jest jeden pracownik – obowiązujący podatek dochodowy to 2%. Opodatkowanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, prowadzących działalność gospodarczą, także w formie spółki osobowej, jest liczone od wartości netto uzyskiwanych dochodów, czyli po potrąceniu kosztów.

Podstawowa stawka podatku VAT w Rumunii jest również korzystniejsza w stosunku do innych krajów europejskich i wynosi obecnie 20%. Rząd tego kraju dążył do wprowadzenia od 2016 r. stawki VAT w wysokości 19%, ale nie uzyskał zgody Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej, nastąpi to jednak od 1 stycznia 2017 r. Ponadto obniżona stawka VAT do wysokości 9% dotyczy sprzedaży leków, książek, gazet i czasopism, zakwaterowania w hotelach, a także usług edukacyjnych, finansowych i tych związanych z opieką zdrowotną.
Ponadto – nieskomplikowana księgowość, która obejmuje uproszczony bilans, rachunek zysków i strat. Spółki, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Unii Europejskiej, muszą składać sprawozdania finansowe, a w nich noty objaśniające oparte o szacunkową liczbę miesięcznych bonów oraz prognozy rocznej sprzedaży.
Inne ważne szczegóły, o których warto pamiętać przed podjęciem działań, mających na celu rejestrację spółki z o.o. (SRL) to ustalenie nazwy firmy, zakresu działalności oraz siedziby. W Rumunii fizyczne posiadanie biura jako siedziby jest możliwe ze względu na koszty jego utrzymania, oczywiście zróżnicowane w zależności od miejsca, ale realne, jeśli chodzi o wydatki z tym związane. Rejestracja spółki z o.o. może być zdecydowanie łatwiejsza jeżeli zdecydujesz się na biura pomagające w założeniu firmy w Rumunii.

Trzeba mieć na względzie również uzyskanie numeru identyfikacyjnego dla podatnika – w Rumunii to Codul Fiscale (CUI), nadają go oddziały Narodowej Agencji ds. Administracji Podatkowej (ANAF).
Założenie spółki SRL wymaga także otwarcia rachunku bankowego. Potencjalny inwestor znajdzie tam szereg dostępnych usług, które oferują rumuńskie banki komercyjne, niemal wszystkie sprywatyzowane, a także banki zagraniczne, odgrywające ważną rolę w sektorze finansów.

Dla większych przedsiębiorstw odpowiednią formą działalności gospodarczej jest spółka akcyjna (societate pe actiuni – SA), której minimalny kapitał zakładowy to 25 000 €, z czego 30% należy wpłacić przy rejestracji.
Warto także rozważyć uwzględnienie pomocy rumuńskich izb handlowo – przemysłowych, których usługi są finansowo przystępne. Dla inwestora, który dopiero zaczyna swą działalność w Rumunii i nie ma w tym zakresie żadnego doświadczenia, a dodatkowym utrudnieniem może być bariera językowa, skorzystanie z takich usług może okazać się niezwykle przydatne, a nawet wręcz niezbędne.
Taką izbą gospodarczą jest Izba Handlu i Przemysłu Rumunii (Camera de Comert si Industrie a Romaniei), centralna, niezależna organizacja pozarządowa, promująca rumuński handel i przemysł, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przy niej działa Centrum Rozwoju Biznesu, prowadzące punkt One Stop Shop (e-mail: ddab@ccir.ro) – tam można zapoznać się z procedurami zakładania firmy. Drugim pomocniczym organem Izby Handlu i Przemysłu Rumunii jest Biuro Przedsiębiorców (Biroul Unic), gdzie po złożeniu specjalnego formularza załatwia w imieniu inwestora wszystkie formalności związane z prawną rejestracją działalności gospodarczej. Rezerwuje nazwę i logo przedsiębiorstwa, dokonuje przelewu kapitału założycielskiego, sporządza akta rejestracyjne, dokonuje zapisu w Rejestrze handlowym, dokonuje rejestracji fiskalnej oraz w funduszu ubezpieczeń społecznych i zdrowia, zgłasza firmę w Monitorze Oficjalnym, uzyskuje niezbędne zgody i upoważnienia, wymagane do rozpoczęcia działalności.
Dokonanie rejestracji spółki można również zlecić regionalnym izbom handlowo – przemysłowym, działającym w obrębie lokalizacji przyszłej firmy. Takie usługi nie są zbyt wysokie, a niezbędne informacje na temat działalności izb, firm konsultingowych czy nawet kancelarii prawnych, zajmujących się prawem gospodarczym, można uzyskać w Rumuńskiej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych (ARIS) oraz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Rumunii.

Etapy rejestracji spółki z o.o. (SRL) w Rumunii

Jeżeli decyzja w kwestii założenia w Rumunii spółki z o.o. (SRL) zostanie ostatecznie podjęta i nawet jeśli wszelkie formalności zleci się firmie pośredniczącej, warto wiedzieć, jak przebiega cała procedura rejestracyjna.

Etap 1

Należy zarejestrować nazwę firmy w Rejestrze Handlowym (www.onrc.ro) po sprawdzeniu jej dostępności i wstępnym zastrzeżeniu na 3 miesiące. Zastrzeżoną w ten sposób nazwą można się posługiwać w procesie dalszej rejestracji.

Etap 2

Podjęcie decyzji o wyborze prawnej formy działalności gospodarczej oznacza w praktyce dokonanie wyboru rodzaju spółki, jaką zamierza się założyć. Jak już wcześniej wspomniano, najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej w Rumunii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL), ale mogą to być także spółki akcyjne (societate pe actiuni – SA), komandytowe (societate in comandita simpla – SCS), jawne (societate in nume colectiv – SNC) bądź partnerskie.

Etap 3

Wybór spółki wyznacza dalsze działania, tzn. sporządzenie odpowiednich dokumentów niezbędnych do jej założenia i rejestracji. Podobnie jak w Polsce, należy przygotować i poświadczyć notarialnie umowę – akt założycielski spółki, deklaracje przyszłych wspólników, poświadczone tłumaczenie na język rumuński ich dowodów osobistych, uprawomocnienie zarządu i inne niezbędne dokumenty. Zarządzający spółką musi złożyć u notariusza wzór podpisu, a w przypadku ustalania siedziby firmy – należy przedłożyć umowę najmu lub darowizny, ewentualnie akt własności nieruchomości.

Etap 4

Ważnym etapem rejestracji spółki jest ustanowienie kapitału założycielskiego, który musi zostać złożony jako depozyt bankowy na koncie specjalnie uruchomionym na potrzeby firmy. W przypadku rumuńskiej spółki z o.o. (SRL) minimalny początkowy kapitał zakładowy wynosi 200 RON. Ten etap wymaga również podjęcia decyzji w kwestii wyboru banku i świadczonych przezeń usług.

Etap 5

Tak zgromadzone dokumenty należy złożyć w Rejestrze Handlowym przy właściwym sądzie, w  którego rejonie znajduje się siedziba spółki. Wiąże się to z kolejnymi procedurami, czyli uzyskaniem decyzji sądu o wpisie do Rejestru Handlowego, następnie publikacją w Gazecie Oficjalnej, rejestracją w celach podatkowych i otrzymaniem w związku z tym numeru identyfikacyjnego Codul Fiscale (CUI), rejestracja w celach statystycznych i dla ubezpieczeń społecznych. Konieczne jest także podanie niezbędnych informacji, tzn. nazwy spółki, składu zarządu, udziałowców, adresu siedziby oraz określonego zakresu działalności gospodarczej. Spełnienie tych wszystkich wymagań skutkuje wpisem do Rejestru Handlowego, otrzymaniem decyzji sądu i Certyfikatu rejestracji. Cała związana z tym procedura trwa około 4 tygodni.

Etap 6

Z wszystkimi osobami zatrudnionymi w nowo powstałej spółce należy sporządzić umowy o pracę, które muszą zostać zarejestrowane we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie Pracy i to najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. W Rumunii obowiązuje tzw. Karta Pracy (Carnet de Munca), będąca podstawowym dokumentem pracownika, potwierdzającym jego staż pracy, stanowisko oraz wszelkie zmiany w uposażeniu, a obecnie pracownicy mają dostęp elektroniczny do powyższych danych. Od 2011 r. firmy mogą korzystać w zakresie rejestracji pracowników z formularza elektronicznego oraz elektronicznego podpisu.

Warto widzieć także, że w Rumunii stopa bezrobocia w listopadzie 2015 r. wynosiła jedynie 6,8%, dla porównania – w Polsce pod koniec lipca 2016 r. ogłoszono, że stopa bezrobocia była najniższa od 25 lat i wyniosła 8,6%.
Etap końcowy: W ciągu 30 dni od daty założenia firmy należy złożyć deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym. W Rumunii polityką fiskalną zajmuje się Narodowa Agencja Administracji Podatkowej (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală).

Koszty związane z rejestracją spółki w Rumunii

Stawki za poszczególne czynności prawne są ustalone przez Państwowy Urząd Rejestru Handlowego w Bukareszcie i są podane w walucie tego kraju, czyli rumuńskich lejach (RON). Wiadomo już, że minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. (SRL) to 200 RON, opłata minimalna za zarejestrowanie jednej dziedziny działalności to 75,5 RON, zaś za zarejestrowanie wszystkich dziedzin działalności – 377,5 RON. Największe koszty dotyczą założenia spółki akcyjnej, bo w przypadku jej rejestracji należy wnieść wkład w wysokości 25 000 USD przeliczony na kurs RON.
Należy mieć także na uwadze opłaty za: sporządzenie aktu założycielskiego, potwierdzenia notarialne dokumentów, ogłoszenie w Monitorze, znaczki skarbowe, do tego – opłata sądowa oraz koszt kopii świadectw i certyfikatów. Uwaga praktyczna – wymiany pieniędzy można dokonać w bankach i w kantorach. Kantory walutowe zazwyczaj nie stosują prowizji od transakcji.

Rejestracja spółki SRL w Rumunii
4.96 (99.26%) 27 votes

Tags: ,

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 8:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek