Rejestracja spółki GmbH w Niemczech

Niemiecki rynek a możliwości funkcjonowania firm założonych przez Polaków

Z chwilą przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. przed Polakami sukcesywnie zaczęły pojawiać się coraz nowsze możliwości, związane z podejmowaniem pracy za granicą. Coraz więcej Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, także wykształconych zaczęło wyjeżdżać do krajów UE w poszukiwaniu pracy. Z racji bliskiego sąsiedztwa, krajem szczególnie często nawiedzanym przez polskich obywateli są Niemcy. Od jakiegoś czasu przed Polakami otworzyła się nie tylko perspektywa podejmowania pracy w zagranicznych firmach, ale także możliwość zakładania własnych przedsiębiorstw.

To właśnie w Niemczech coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się zakładać własne firmy, gdyż od 2011 r. mogą oni otwierać przedsiębiorstwa na takich samych prawach jak obywatele Niemiec, a nawet zatrudniać w nich pracowników ze swojego kraju. W 2011 r. zarejestrowano w Niemczech prawie 40 tysięcy podmiotów gospodarczych, których założycielami są Polacy. Zaistnienie i funkcjonowanie na niemieckim rynku uważa się za jeden z najbardziej bezpiecznych wariantów rozwoju firmy. Oczywiście, zależy to od rodzaju prowadzonej działalności, niemniej jednak rynek niemiecki jest bardzo stabilny, w jego obrębie działa zaawansowana konkurencja, duży jest także popyt na różne towary i usługi. Wielu polskich przedsiębiorców po udanym debiucie na rynku krajowym decyduje się otworzyć firmę w Niemczech. Jest to opcja samodzielnego zaistnienia na niemieckim rynku, zamiast korzystania na przykład z pośrednictwa autoryzowanego dystrybutora bądź przedstawiciela handlowego.

Ogólne zasady funkcjonowania takiego podmiotu gospodarczego są zbliżone, to znaczy: musi zostać zarejestrowana, należy otrzymać numer identyfikacji podatkowej, założyć konto w banku, prowadzić księgowość i wnosić wszystkie niezbędne opłaty, m.in. podatki, obowiązkowe składki. Jakie natomiast mogą być różne formy prawne podmiotów gospodarczych w Niemczech? Najczęściej zagraniczni przedsiębiorcy zakładają przedstawicielstwo, samodzielny oddział, własną działalność gospodarczą jako spółkę osobową (cywilną) lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warianty spółek z o.o. zakładanych w Niemczech

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie Niemiec przez dłuższy czas, powinien wybrać któryś z wariantów spółki z o.o. z pewnością sprzyja to lepszemu funkcjonowaniu na niemieckim rynku, gdzie większe zaufanie kontrahentów budzą partnerzy biznesowi posiadający niezależne oddziały, a ich firmy funkcjonują w znanych i akceptowanych formach prawnych.

Założenie spółki z o.o. jest równoznaczne z utworzeniem osoby prawnej, która reguluje się własnymi prawami i posiada odrębne obowiązki prawne, może być właścicielem nieruchomości i ruchomości, posiadać własny majątek, odrębny od wspólników, może zostać założona przez jedną osobę, będzie wtedy jednoosobową spółką z o.o. Każdy cudzoziemiec może ją założyć, jak również należeć do takiej spółki bez żadnej specjalnej zgody.
Reguluje to od 1 listopada 2008 r. reforma ustawy o spółkach (GmbH-Gesetz), istniejącej
w zasadzie od 1892 r. Jej kluczowym celem było wyeliminowanie nadużyć w obrocie gospodarczym, masowo odnotowywane przez niemieckie izby przemysłowo handlowe (IHK). Reforma ta znacząco ułatwia założenie spółki, wzmocnienie jej konkurencyjności oraz ukrócenie procederu nieodpowiednich inwestycji.

Wariant 1: spółka z o.o. – UG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

[Mini – GmbH lub 1 – Euro – GmbH]

W przypadku spółek z o.o. zreformowana w 2008 r. ustawa przewiduje bardzo interesującą opcję. Można bowiem założyć tzw. UG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), czyli kapitałową spółkę z o.o. z bardzo niskim kapitałem zakładowym, który może wynosić nawet przysłowiowe 1 €, stąd funkcjonująca nazwa takich spółek to Mini – GmbH lub 1 – Euro – GmbH. W praktyce jest to raczej niemożliwe, ponieważ potrzebne są środki finansowe choćby na koszty rejestracji, następnie koszty wynajmu biura, księgowości
i płac na początku działalności. W przypadku niemożności wywiązania się z tych zobowiązań taka spółka będzie musiała ogłosić upadłość. Stąd spółki UG najczęściej dysponują kapitałem nie mniejszym niż 300 €.
Z jednej strony jest to korzystne dla potencjalnego przedsiębiorcy, gdyż nie musi od razu zamrażać kapitału, zwłaszcza jeśli nie dysponuje zbyt dużymi możliwościami finansowymi, pozwala natomiast na jego stopniowe uzupełnianie.
W spółce Mini – GmbH co roku trzeba przeznaczać 20% odpisu z wypracowanego zysku aż do pełnego jej dokapitalizowania, czyli zgromadzenia kwoty w wysokości
25 000 €, co pozwoli przekształcić ją w spółkę GmbH. Jeszcze jednym korzystnym aspektem takiego rozwiązania jest możliwość zredukowania taksy notarialnej z 168 € do nawet 10 €, jeżeli przyszły członek zarządu i jednocześnie wspólnik zdecyduje się na standardową wersję aktu założycielskiego.

Na razie trudno stwierdzić, czy takie rozwiązanie legislacyjne będzie korzystne dla spółek UG, bowiem spółkom, które nie dysponują zbyt dużym kapitałem, niezwykle trudno utrzymać się na rynku. Po pierwsze, dysponowanie odpowiednim kapitałem umożliwia w początkowej fazie działalności wyposażyć firmę w środki obrotowe, pozwalające aktywnie zaistnieć w obrocie gospodarczym, a po drugie – spółka z niskim kapitałem może być mało atrakcyjna dla potencjalnych kontrahentów.
Warto także wiedzieć, że w przypadku spółek UG nie jest możliwe wniesienie aportu. Jest to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Mogą nim być na przykład nieruchomości, rzeczy ruchome, wierzytelności, patenty, nawet całe przedsiębiorstwo. Są to więc być prawa majątkowe, pod warunkiem, że są zbywalne i przedstawiają wartość ekonomiczną. Niestety, jeśli chodzi o spółkę Mini – GmbH, z racji jej niskiego kapitału zakładowego, nie można go podwyższyć poprzez aporty.

Wariant 2: spółka z o.o. – spółka GmbH

Każda ze spółek – zarówno UG, jak i GmbH – są spółkami kapitałowymi, mogą być jednoosobowe, a wspólnikiem może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna. W obu przypadkach założenie wymaga potwierdzonej notarialnie umowy, a następnie wpisaniu do rejestru handlowego.
Procedura jest stosunkowo prosta, niezbyt kosztowna i szybka. Po ustaleniu nazwy przyszłej spółki, określeniu zakresu jej działalności z właściwą izbą rzemieślniczą (Handwerkkammer), sporządzony zostaje wspomniany wcześniej akt u notariusza, który wpisuje niezbędne dane, będące podstawą wpisu do rejestru: nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału, datę podpisania umowy, członków zarządu i prokurenta. Następnie notariusz, po otrzymaniu potwierdzenia o wpłacie gotówki pokrywającej wkład kapitału zakładowego, przygotowuje stosowny wniosek o wpis do rejestru i elektroniczne przesyła go do właściwego sądu. Czas trwania całej procedury do momentu uzyskania potwierdzenia wpisu to najczęściej kilka dni.

Warto wiedzieć, że w niemieckich procedurach urzędowych duże znaczenie mają wstępne konsultacje z izbami przemysłowo – handlowymi i izbami rzemiosła. Ustalenia te dotyczą często takich kwestii, jak sprecyzowana nazwa spółki bądź szczegółowe określenie przedmiotu jej działalności, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części niniejszego artykułu. Polscy przedsiębiorcy, którzy nie mają doświadczenia w funkcjonowaniu na niemieckim rynku, nierzadko z tego powodu napotykają rozmaite problemy w urzędzie ds. działalności gospodarczej (Gewerbeamt) czy w sądzie rejestrowym (Registergericht).
To tyle, jeśli chodzi o wstępne działania, których celem jest rejestracja spółki z o.o.
w Niemczech, niezależnie od tego, czy jest to spółka UG, czy też GmbH. Teraz więcej szczegółów na temat funkcjonowania tej drugiej.

Należy tu zaznaczyć, że niemieckie spółki GmbH były pierwszymi na świecie formami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż powstawały na mocy ustawy
z 20 kwietnia 1892 r. Obecnie, aby ją założyć, wystarczy jedna osoba, może być jednocześnie właścicielem 100% udziałów. Praktycznie każdy przedsiębiorca może założyć spółkę GmbH, nawet jeśli jest spoza Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do spółki UG, kapitał zakładowy jest wyraźnie ustalony w minimalnej wysokości 25 000 €. Zgłoszenie do rejestru handlowego jest już jednak możliwe po wpłaceniu przez wspólników przynajmniej połowy kapitału, czyli 12 500 €, przy każdym wkładzie na co najmniej ¼ wartości.
Warto więc wyliczyć niezbędne koszty, które trzeba wnieść od razu
w założenie spółki GmbH. Zazwyczaj stanowią one 5% kapitału zakładowego, a w tym koszty notariusza i doradcy podatkowego bez świadczenia usług doradczych. W przypadku kapitału minimalnego 25 000 € jest to koszt rzędu 1300 €, doliczając jeszcze usługi doradcze w granicach 85 € + VAT za godzinę. Do tego należy uwzględnić wpłatę przynajmniej połowy wymaganego kapitału zakładowego, czyli 12 500 €, aby możliwe stało się wpisanie spółki do rejestru handlowego.

Należy więc tutaj wypunktować, niejako krok po kroku, kolejne działania, których celem będzie założenie spółki GmbH:

 • wewnętrzne ustalenia między wspólnikami, którzy jednocześnie są udziałowcami
  i właścicielami spółki (konieczne jest podjęcie pierwszych decyzji oraz doprecyzowania podstawowych danych, takich jak nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej, wybór prezesa, ewentualnie zarządu, ustalenia dotyczące zatrudnienia, umów o pracę, finansów, statusu prawnego spółki w Polsce i w Niemczech, przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów);
 • spisanie umowy spółki z o.o. GmbH (na podstawie wcześniej wymienionych ustaleń);
 • wniesienie kapitału początkowego (wkład wspólników może być pieniężny i rzeczowy,a oni sami mogą określić zróżnicowaną wysokość);
 • złożenie u notariusza niezbędnych do zarejestrowania spółki dokumentów;
 • notariusz zgłasza spółkę do rejestru handlowego we właściwym sądzie rejestrowym;
 • postępowanie w sądzie rejestrowym;
 • wpisanie spółki z o.o. GmbH do rejestru handlowego oraz wydanie obwieszczenia o wpisie;
 • „zameldowanie” spółki, czyli obwieszczenie w Monitorze Federalnym (Gewerbeanmeldung).
 • Właściwe funkcjonowanie spółki w Niemczech zaczyna się od chwili wpisania jej do rejestru handlowego. Zanim to nastąpi, można wyodrębnić dwa ważne okresy jej tworzenia. Pierwszy z nich – przed założeniem spółki (Vorgrundungsgesellschaft) – to wspomniane wcześniej działania wstępne, podczas których wspólnicy dokonują różnych ustaleń. W prawie niemieckim określa się to jako spółkę prawa obywatelskiego (GbR – § 124 Abs.1 HGB), zaś wspólników obowiązuje odpowiedzialność osobista za wszelkie ryzyko wynikające
  z ewentualnych zobowiązań spółki na tym etapie (§ 128 i § 129 HGB).
  Drugi okres to ten, gdy umowa spółki została już notarialnie poświadczona aż do momentu wpisania spółki do rejestru handlowego. W niemieckich uregulowaniach prawnych spółka jako taka jeszcze nie funkcjonuje, ale już jest uznana przez orzecznictwo, tzn. ma prawo występowania jako firma, ważne jest, aby dołączyć określenie: in Grundung (i.G.), co
  w polskim swobodnym tłumaczeniu oznacza „w organizacji, w budowie”, w przeciwnym razie występowanie w imieniu spółki będzie bezprawne. Jeśli chodzi o zobowiązania, to nadal wspólnicy ponoszą je osobiście.

  Korzyści wynikające z założenia spółki z o.o. GmbH

  Pierwsza z ich ewidentnie wynika z wcześniejszych informacji. Otóż od chwili wpisania spółki GmbH do rejestru handlowego, za jej zobowiązania wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem, lecz majątkiem spółki. W przypadku załamania się działalności firmy ryzykują zatem straty dotyczące ich udziałów w spółce.
  Jedynie w szczególnych sytuacjach może zaistnieć osobista odpowiedzialność wspólników, na przykład wtedy, gdy ma miejsce bezprawne powołanie i funkcjonowanie spółki.
  Drugi przypadek może natomiast dotyczyć sytuacji, kiedy wspólnik, będący członkiem zarządu, podejmie działania przeciw prawu bądź – podejmując ryzyko – złamie zasadę należytej staranności. W Kodeksie cywilnym pojęcie należytej staranności w uproszczeniu można wytłumaczyć jako obowiązek postępowania w sposób najlepszy z możliwych, nie dopuszczać do świadomego i rażącego niedbalstwa.
  Kolejnym korzystnym warunkiem jest to, że nie od razu trzeba dysponować 25 000 € kapitału początkowego. Wpisanie do rejestru jest bowiem możliwe przy połowie tej kwoty, a następnie uzupełnieniu kapitału spółki po pierwszym roku działalności. Spółka może działać jako firma osobowa, zawierając nazwisko wspólnika na przykład Michalak GmbH, a jej siedziba administracyjna może znajdować się w Polsce.

  Na co warto zwrócić szczególną uwagę rejestrując spółkę GmbH w Niemczech?

  1. Nazwa spółki:

  Nazwa musi być adekwatna, niepodobna do innych już istniejących. W nazwie może być więc nazwisko wspólnika/ właściciela, inne rzeczowe określenie, ważne jest natomiast, aby oznakowanie i czynnik rozróżniający był wyrazisty. I tak na przykład nazwa zbyt ogólna, typu Energia GmbH raczej nie zostanie zaakceptowana, bo nie ma wyraźnego czynnika rozróżniającego. Nazwa nie może zawierać także elementów, które tworzyłyby fałszywe skojarzenia dotyczące jej działalności. Nazwa spółki musi posiadać również tzw. dodatek prawny, czyli „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, w skrócie GmbH. Dla spółki UG można użyć przyjętego skrótu UG lub też pełną formę „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”.
  Dopuszczalność nazwy spółki z urzędu rozpatruje sąd rejestrowy, w przypadku jej niedopuszczenia pojawia się przeszkoda w dokonaniu rejestracji. Aby uniknąc takiej sytuacji, warto skonsultować pomysł nazwy i uzyskać opinię Izby Przemysłowo – Handlowej (IHK), która sprawdzi również, czy podobna nazwa firmy nie została już zarejestrowana.

  2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej:

  Niemieckie prawo wymusza bardzo precyzyjne określenie przedmiotu działalności gospodarczej. Sformułowania typu „transport” czy „doradztwo” są nie do przyjęcia, ponieważ nie można wywnioskować, jaka będzie zasadnicza działalność takiej firmy. Jeśli spółka przekroczy określony przedmiot swej działalności, wspólnicy mają prawo do tzw. roszczenia zwrotnego, zwanego także roszczenie regresowym.
  Przedmiot działalności spółki musi również obejmować te zakresy działań, które wymagają specjalnych pozwoleń. Czasami uzyskanie stosownego pozwolenia jest długotrwałe, ale nie ma to wpływu na postępowanie w sprawie rejestracji spółki. Tak więc działalność wymagająca zezwolenia może zostać zarejestrowana dopiero wtedy, gdy zostanie wydany stosowny dokument.

  3. Umowa spółki GmbH:

  Umowa spółki zakładanej w Niemczech może być sporządzona indywidualnie lub przy wykorzystaniu gotowych wzorów umów, będących załącznikami ustawy (GmbH-Gesetz). Korzystanie z gotowego wzoru nie wymaga wprawdzie notarialnego poświadczenia, co jest pewnym ułatwieniem, ale należy mieć na uwadze, że wzór nie przewiduje wprowadzania żadnych zmian, dlatego trzeba przyjąć wszystkie ustalenia bez możliwości dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze wzoru umowy jest dodatkowo obwarowane innymi jeszcze kryteriami. Umowa według wzoru może uwzględniać maksymalnie 3 wspólników, ustanawia jedynie jednego członka zarządu, zaś do kapitału początkowego można wnieść tylko wkład pieniężny (nie uwzględnia wkładu rzeczowego).
  Z tego powodu bardzo ważne jest zdecydowanie o wyborze rodzaju umowy.
  Umowa musi zawierać również informacje o siedzibie spółki. Tzw. siedziba statutowa obligatoryjnie powinna znajdować się na terenie Niemiec, natomiast niezależnie od tego można wyznaczyć inne miejsce, gdzie będzie administracja spółki i zarząd. W tym drugim przypadku może ona znajdować się w Niemczech lub w Polsce. Wyznaczona siedziba określa zatem miejsce meldunku spółki i podległość właściwemu urzędowi skarbowemu, ważne jest także to, że adres korespondencyjny podawany podczas rejestracji musi być na terenie Niemiec, chociaż administracja firmy może być na przykład w Polsce.
  Umowa zawiera oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania spółki, w tym kwestie udziałów.

  4. Udziały:

  Udziały są równoznaczne z wysokością wkładów wniesionych przez wspólników
  w kapitał zakładowy spółki. Stosunkowo proste są ustalenia w przypadku wkładów pieniężnych, pewne wyjaśnienia dotyczą wnoszenia w kapitał wartości rzeczowych. Umowa spółki jest tu szczególnie ważna, gdyż musi określać przedmiot wkładu rzeczowego i rodzaj udziału związanego z tym wkładem. Wspólnik, który wnosi wkład rzeczowy, musi przedstawić stosowne dokumenty, określające rzeczywistą wartość wnoszonego wkładu rzeczowego. Wszystko to musi zostać dołączone do wniosku o rejestrację spółki. Do momentu rejestracji zarówno wkład pieniężny, jak i wkład rzeczowy pozostają do nieograniczonej dyspozycji zarządu. Dowód wpłaty potwierdzający wkłady pieniężne w kapitał zakładowy przedkłada się zazwyczaj w formie wyciągu bankowego. W przypadku wkładów niepieniężnych, w tym wartości rzeczowych, m.in. ruchomości, nieruchomości, licencji, muszą być one wniesione w pełnej wysokości i potwierdzone w sprawozdaniu o wykorzystaniu wkładów niepieniężnych przy zakładaniu spółki.
  Właściwy sąd rejestrowy może oddalić wniosek o rejestrację spółki, jeśli uzna, że wartość wkładu rzeczowego nie została należycie udokumentowana. Trzeba się więc liczyć z koniecznością przedstawiania opinii dokonywanych przez biegłych rzeczowych w przedmiocie wnoszonych wkładów niepieniężnych.

  W następnym tekście na naszym blogu przedstawimy Ci jak wygląda likwidacja spółki z o.o..

  Rejestracja spółki GmbH w Niemczech
  4.9 (97.92%) 48 votes

  Tags: , ,

  WARTO NAM ZAUFAĆ

  Gotowe spółki

  Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

  Kompleksowa obsługa

  Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

  Szybkość (24h)

  Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

  Otrzymałeś lepszą ofertę?

  Poinformuj nas o tym

  Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

  Infolinia 8:00- 16:00
  +48 737 40 40 30

  Siedziba

  BLW Corp Sp. z o.o.
  ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
  50-202 Wrocław
  NIP: 8982212043
  tel.: +48 737 40 40 30
  email: biuro@blwcorp.pl

  333Gotowych spółek
  24godziny średni czas na załatwienie formalności
  70wniosków przyjętych z sukcesem
  17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek