Rejestracja firmy w Rosji

Potencjał rosyjskiego rynku

Rosja to ogromny rynek oraz potencjał ekonomiczny i ludzki od zawsze przyciągający inwestorów. Dzięki przystąpieniu Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2012 roku zwiększyły się możliwości dostępu firm europejskich do rosyjskiego rynku oraz nastąpił wzrost zaufania do inwestycji pomimo pewnych niestabilności na świecie. Rosyjski rynek stał się bardziej otwarty. Warto nadmienić, że negocjacje Rosji z WTO trwały 18 lat.

Konflikt na Ukrainie zmienił nieznacznie zasady gry i zwiększył ryzyko dotyczące prowadzenia biznesu, ale po pierwszej fali paniki rynki wróciły do równowagi a rynek rosyjski jest wciąż atrakcyjnym partnerem dla inwestorów pomimo nałożonych na ten kraj sankcji. „Die Welt” zwraca uwagę na wzrost inwestycji poczynionych przez niemieckich biznesmenów „W 2015 roku bezpośrednie inwestycje w Rosji, według danych Bundesbanku, wzrosły do 1,78 miliarda euro, co w niewielkim stopniu odbiega od wskaźników z boomu w latach 2006-2008 oraz z roku 2010”. Prezes firmy CCC produkującej obuwie także, jako kierunek ekspansji swojej firmy wybiera Rosję twierdząc, że to najlepszy czas na inwestycje. Inwestycje powinny być prowadzone z uwzględnieniem ryzyka i dobrą wiedzą o rynku.

Inwestycje międzynarodowe są najczęściej przeprowadzane przez korporacje transnarodowe, czyli firmy prowadzące działalność dystrybucyjną lub produkcyjną w co najmniej dwóch krajach. Aby ułatwić i zachęcić firmy do inwestowania rządy prowadzą określoną politykę polegająca na usuwaniu ograniczeń, blokad i zawirowań, likwidują zasady mogące dyskryminować zagranicznych inwestorów, zapewniają ochronę własności. Przygotowują regulacje prawne w taki sposób, by działalność zagranicznego przedsiębiorstwa była zbliżona do zasad prowadzenia firmy przez przedsiębiorstwa krajowe. Ten ostatni punkt w przepisach prawnych Federacji Rosyjskiej zapisany jest w Ustawie 160-FZ „status prawny działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych nie może być gorszy od tego, jaki mają rosyjscy inwestorzy” (pkt. 1 art. 4 Ustawy federalnej 160-FZ).

Jak wejść na rosyjski rynek?

Działalność biznesową na terytorium Rosji możemy prowadzić z wykorzystaniem jednej z kilku form prawnych. Najbardziej popularne sposoby wejścia na rynek rosyjski realizowane przez polskich przedsiębiorców to:

przedstawicielstwo – nie ma osobowości prawnej, stanowi w głównej mierze funkcję promocyjną i reprezentacyjną firmy zagranicznej
odział (filia) – wysoki koszt opłaty rejestracyjnej 60 tys. rubli
spółka z o.o.
Skupimy się na przedstawieniu tej ostatniej opcji, szczególnie, że po roku 2009 rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Rosji stała się łatwiejsza. Zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót rosyjski: OOO), to spółka której kapitał jest podzielony na udziały, których wysokość jest wskazana w dokumencie założycielskim. Wspólnicy spółki ponoszą ryzyko działalności podmiotu gospodarczego tylko do wysokości wartości swoich udziałów.

Rejestracji podmiotu gospodarczego dokonujemy w Federalnej Służbie Podatkowej, zgodnie z adresem siedziby spółki.

Poszczególne etapy założenia spółki z o.o.:

– wybór nazwy firmy
– potwierdzenie adresu siedziby
– wybór banku i założenie konta tymczasowego
– protokół zebrania założycieli spółki
– przygotowanie dokumentów założycielskich – statut spółki
– wypełnienie wniosku rejestracyjnego
– notarialne potwierdzenie kopii statutu (sam statut nie musi być spisany w formie aktu notarialnego, co oznacza niższe koszty)
– wpłata kapitału zakładowego na rachunek bankowy (co najmniej połowa kapitału w momencie rejestracji)
– wpłata opłaty rejestracyjnej (2.000 rubli), przedstawienie oryginalnego dowodu wpłaty
– wypis z rejestru zagranicznych osób prawnych (KRS) wraz z notarialnie poświadczonym tłumaczeniem (jeśli jednym ze wspólników jest osoba prawna)
– umowa najmu lokalu, umowa intencyjna o zamiarze najmu, akt własności – dotyczy lokalu, w którym podmiot będzie miał swoją siedzibę
– złożenie dokumentów do Federalnej Służby Podatkowej
– otrzymanie numeru rejestracji podatkowej

Cały proces rejestracji trwa około 1-3 tygodni a działalność spółki, w przeciwieństwie do prawa polskiego, rozpoczyna się dopiero po państwowej rejestracji.

Szczegóły rejestracji spółki z o.o. w FR

Wszystkie dokumenty muszą zostać sporządzone w języku rosyjskim, szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnienie formularza rejestracyjnego P11001, błędy i literówki mogą stanowić podstawę odrzucenia wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku przepada opłata rejestracyjna a proces rejestracji musi zostać powtórzony, należy więc dołożyć należytej staranności wypełniając dokumenty. Wniosek P11001 podpisuje się u notariusza, który dokonuje notarialnego potwierdzenia podpisu. Kapitał zakładowy jaki musimy wpłacić aby móc założyć spółkę to minimum 10.000 rubli. Jeśli część kapitału zakładowego pokrywamy wkładem niepieniężnym i przekracza on wartość dwustukrotności minimalnej pensji, wyceny wkładu musi dokonać rzeczoznawca. Podczas rejestracji firmy należy wpłacić przynajmniej połowę kapitału zakładowego na założony w banku tymczasowy numer rachunku. Najczęściej tymczasowe konto bankowe zakłada się w banku, w którym chcemy w późniejszym terminie założyć rachunek firmowy docelowy. Po rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, środki zgromadzone na rachunku tymczasowym zostaną przekazana na nasz nowy bieżący rachunek firmowy.

Maksymalna ilość wspólników, którzy mogą przystąpić do spółki to 50, minimalna ilość wspólników to 1. Nie istnieją żadne ograniczenia jeśli chodzi o obywatelstwo wspólników. Spółka nie może zostać utworzona przez jednoosobową spółkę kapitałową, zarówno przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością bądź spółkę akcyjną. Wspólnikami spółki nie mogą być także organy administracji państwowej i samorządowej. Najważniejszym i jedynym wymaganym dokumentem założycielskim jest obecnie statut gdzie zawarte są najważniejsze postanowienia dotyczące funkcjonowania spółki oraz takie informacje jak – pełna i skrócona nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, wysokość kapitału zakładowego oraz nominalna wartość udziałów wyrażone w rublach, dane o sposobie przechowywania dokumentów, rodzaj działalności spółki według klasyfikacji (kody umieszczamy także na formularzu P11001 przy rejestracji państwowej). Należy starannie zabezpieczyć prawa wspólnika, ze względu na dużą koncentrację władzy w rękach dyrektora. Oprócz statutu zaleca się podpisać umowę, określającą prawa i obowiązki oraz zasady współpracy wspólników, umowa ta reguluje sytuację pomiędzy wspólnikami ale nie należy już do dokumentów założycielskich. Zdarza się, że urząd rejestrujący poprosi o przedstawienie umowy w sprawie utworzenia spółki z o.o. w przypadku gdy nie wszystkie informacje zostaną zawarte w statucie. Przy niektórych rodzajach działalności są wymagane dodatkowe szczególne pozwolenia. Wniosek rejestracyjny i pozostałe dokumenty składa i podpisuje jeden ze wspólników spółki.

Podczas przygotowywania się do rejestracji należy zwrócić uwagę na kilka detali. W nazwie nowotworzonej spółki nie należy używać nazw związanych z Rosją czy poszczególnymi rejonami, wszelkie skróty jakie chcemy wykorzystać w nazwie powinny być skrótami rosyjskimi. Sprawdźmy także czy lokal, w którym chcemy prowadzić działalność nie został wpisany na tak zwany czarny spis adresów masowej rejestracji. Możemy mieć problem z zarejestrowaniem spółki pod adresem lokalu mieszkalnego lub takiego, gdzie zostały już wpisane inne przedsiębiorstwa. Urząd może zażądać okazania umowy najmu lokalu lub aktu własności.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Organizacja spółki może być dwustopniowa, czyli zgromadzenie wspólników i organ wykonawczy składający się co najmniej z jednej osoby (zarząd, dyrektor, prezydent itp.), lub trzystopniowa z funkcjonującą radą nadzorczą. Walne Zgromadzenie, podobnie jak w Polsce, powinno odbywać się przynajmniej raz w roku. Zasady działania i kompetencje organów określa ustawa oraz statut.

Spółkę należy zarejestrować w urzędzie statystycznym oraz w funduszach – emerytalnym, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń społecznych. Konieczne jest także wyrobienie pieczęci firmowej po zatwierdzeniu wzoru w miejskim rejestrze pieczęci.

Podstawowe dokumenty, z jakimi powinien zapoznać się przedsiębiorca przez wejściem na rynek rosyjski to:

Ustawa Federalna 160-FZ „O inwestycjach zagranicznych w FR”
Kodeks Cywilny rozdział 4 – Poszczególne rodzaje zobowiązań
Ustawa N 14-FZ – „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”

Znajomość tych przepisów prawnych pozwoli na bezpieczniejsze poruszanie się po rynku i lepsze zabezpieczenie własnych interesów.

W następnym tekście na blogu firmowym będziesz mógł przeczytać na temat zalet zakupu czystej gotowej spółki z o.o..

Źródła:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, „AZBUKA BIZNESMENA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ROSJI”, Moskwa 2010r.
Invest in Poland, „KRÓTKI PRZEWODNIK PO RYNKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ”, Warszawa 2012r.
Enterprise Europe Network, Martyna Bildziukiewicz, „ROSJA, POTENCJAŁ WSCHODNIEGO SĄSIADA”,2007-2013

Rejestracja firmy w Rosji
3.83 (76.67%) 36 votes

Tags:

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 8:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek